Personuppgiftspolicy

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller för Dagens Samhälle Insikt AB:s, org. nr. 559122-5486, (”DS Insikt” eller ”vi”) behandling av personuppgifter. DS Insikt erbjuder företag affärsdata kopplad till den offentliga marknaden genom bland annat tillgång till DS Insikts marknadsdatabas ”DSI Online”, tillhandahållande av enskilda exporter samt specifika research-uppdrag.

I denna policy beskriver vi hur DS Insikt behandlar personuppgifter tillhörande dig som företagsrepresentant, t.ex. när det företag du representerar använder våra tjänster eller när vi kontaktar dig i egenskap av representant för ett potentiellt kundföretag. Policyn beskriver också hur vi behandlar data tillhörande dig som besökare på DS Insikts webbplats www.dsinsikt.se samt användare av DSI Online.

Vi vill bl.a. uppmärksamma dig på vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling. DS Insikt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Kontaktuppgifter till oss hittar du nedan under ”KONTAKTA OSS”.

När du surfar på vår webbplats använder vi oss av cookies, läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar företagsrepresentanters för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Uppgifter kopplade till yrkesrollen. I vissa fall samlar vi in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats samt jobbsektor.
 • Information om enskild firma. Om du använder DS Insikts tjänster i egenskap av företrädare för en enskild firma, kan vi komma att behandla ditt personnummer eftersom detta utgör företagets organisationsnummer.
 • Uppgifter kopplade till användarkonto. Om det företag du representerar registrerar ett konto i DSI Online samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord.
 • Övrigt. Vi samlar in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden samt annan information du väljer att delge när du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal med oss.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post eller telefon kommer vi att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifter som du eller kundföretaget lämnar. Vissa personuppgifter samlar vi in från det företag du representerar eller direkt från dig när du anger dig som kontaktperson kundföretaget eller kontaktar oss för kundsupport.

Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid, men kan exempelvis inkludera offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten såsom webbplatser och sociala nätverk, exempelvis LinkedIn.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på den lagliga grunden ”Berättigat intresse”, vilket innebär att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling av personuppgifter tillhörande företagsrepresentanter för vissa ändamål är nödvändig för att kunna erbjuda och tillhandahålla företagen våra tjänster. Vår personuppgiftsbehandling för vissa ändamål är dessutom nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av våra tjänster och att kunna uppnå relevans i erbjudanden. Slutligen har vi ett berättigat intresse att skydda vår verksamhet.

 • Tillhandahålla vår tjänst och hantera affärsrelationen. Vi använder uppgifter för att förse det företag du representerar med våra tjänster samt för att administrera kundavtalet och för att i övrigt hantera och dokumentera affärsrelationen med kundföretaget (t.ex. om du förekommer som kontaktperson i avtal, orderbekräftelse eller liknande), , inklusive för att tillhandahålla kundsupport. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Bearbetning av nya kunder. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med bearbetning av en potentiell företagskund som du representerar för att marknadsföra våra tjänster till företaget. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.
 • Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post, telefon eller på andra sätt när vi gör ändringar eller uppdateringar i våra användarvillkor, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Användarkonto. När vi skapar ett användarkonto till dig eller det företag du representerar efterfrågar vi vissa personuppgifter för att kunna skapa och administrera kontot. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster och produkter, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad ”Business Intelligence”). Vi använder data för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Marknadsföring och annonsering. Vi använder olika kanaler för marknadsföring, t.ex. post, telefon, e-post, SMS. Vi kan använda information vi samlat in om din yrkesroll för att anpassa relevanta erbjudanden till dig i ditt yrkesliv.

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via post, e-post, SMS och telefonförsäljning, läs mer under avsnittet "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER".

Laglig grund: Berättigat intresse.

 • Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgifter i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på vår webbplats och i DSI Online och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår Cookiepolicy hittar du mer information om cookies. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och liknande tekniker.

 • Nödvändiga cookies/tekniker. Vissa cookies och liknande tekniker gör att webbsidan fungerar säkert och korrekt, och webbsidan kan således inte fungera ordentligt utan dessa. Exempel på nödvändiga cookies/tekniker är sådana som används för att utföra åtgärder som du har begärt eller cookies som används för lastbalansering.
 • Analys och utveckling. Vi använder lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning.

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden. Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. leverantörer som tillhandahåller de system vi använder (såsom CRM-system och system för automatiserad marknadsföring) samt leverantörer som tillhandahåller skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Koncerninterna samarbeten. DS Insikt ingår i affärsområdet Bonnier News tillsammans med ett antal andra bolag som tillhandahåller tjänster och produkter som riktar sig mot yrkespersoner och företag. Som representant för ett befintligt eller potentiellt kundföretag till DS Insikt kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter med andra bolag inom Bonnier News för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll. Vi delar dina personuppgifter med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till yrkespersoner. De bolag inom Bonnier News som DS Insikt kan komma att dela dina uppgifter med benämns tillsammans ”Di-gruppen”. Det bolag som utför marknadsföringen behandlar dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar. Ta del av den personuppgiftspolicy som Di-gruppens bolag tillämpar här. Där hittar du bland annat bolagens kontaktuppgifter samt information om hur du kan invända mot direktmarknadsföring och hur du utövar dina rättigheter gentemot dessa bolag.

DS Insikt kan också komma att dela personuppgifter med Fakturino Sverige AB (“Fakturino”) för ovan nämnt syfte. Fakturino ingår i affärsområdet Bonnier News och tillhandahåller tjänster som riktar sig mot företag. Ta del av Fakturinos personuppgiftspolicy här.

Övrigt. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare kan du kontrollera exempelvis cookie-historik.

Kundservice. Du är alltid välkommen att kontakta oss via kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter du har under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och hur du kontaktar oss under "KONTAKTA OSS".

Användarkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter i DSI Online via ditt företags användarkonto.

Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookie-kontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

Dina rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under ”Kontakt”.

Du har följande rättigheter:

 • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Invändning. Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
 • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande.
 • Dataportabilitet. Du har, under vissa omständigheter, en rätt till dataportabilitet, dvs. att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig.
 • Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. Imy:s webbsida hittar du här: www.imy.se.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till tre (3) månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av produktutveckling och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring, m.m. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via EU-kommissionens webbsida.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna hantera kundrelationen mellan oss och det företag du representerar, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation i ett supportärende och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av uppgifter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är anledningen till att vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om, i vilken form uppgiften sparas och vilken relation vi har till dig.

Personuppgifter kopplade till avtalsdokument m.m. Om du förekommer som kontaktperson i dokument (t.ex. avtal, orderbekräftelser eller liknande) kan dina personuppgifter komma att sparas så länge det är nödvändigt för att dokumentera affärsrelationen.

Kontaktpersoner hos företag. Om du representerar ett kundföretag kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) i upp till 24 månader efter avslutat kundförhållande.

Potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta dig i egenskap av representant för ett potentiellt kundföretag för att marknadsföra bolagets tjänster och produkter. Under förutsättning att det företag du representerar inte blir kund hos oss sparar vi dina kontaktuppgifter i upp till 12 månader från senaste kontakttillfället. Om du lämnat ditt medgivande kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter under en längre period. Om du invänder mot vår direktmarknadsföring upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss

Om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter är du välkommen att kontakta DS Insikt via e-post: info@dsinsikt.se eller per telefon: 08-12818054.

Om du har frågor om DS Insikts behandling av dina personuppgifter eller har ett klagomål är du även välkommen att kontakta oss på: dataskydd.ds@bonniernews.se.

Personuppgiftsansvarig: DS Insikt AB, org. nr. 559122-5486, Adress: Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm.

Ändringar

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande sinnan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på DS Insikt skyddar dina personuppgifter.

Policyn senast uppdaterad: 19 mars 2021